NAU Logo

વિસ્તરણ શિક્ષણ વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, નવસારી

શેરડીની નિષ્ણાંત પ્રણાલી

ચાબુક આંજિયો (Smut)

   આ રોગ સ્પોરીસોરીયમ સીટામીનીયા નામની ફુગથી થાય છે. આ રોગની શરૂઆત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઇ.સ. ૨૦૦૦માં સીઓ. ૮૬૦૩૨, સીઓ. ૯૭૦૦૧ તથા સીઓએઅઆઇ ૯૫૦૭૧ જેવી શેરડીની જાતોમાં નોંધાયો હતો. મુખ્ય પાકમાં ૭ થી ૮ ટકા જ્યારે લામ પાકમાં ૪૦ થી ૬૦ ટકા સુધી રોગ જોવા મળે છે. આ રોગનું આક્રમણ માર્ચ-એપ્રિલ અને ઓક્ટોબર-નવેમ્બર મહિનામાં જોવા મળે છે.