NAU Logo

વિસ્તરણ શિક્ષણ વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, નવસારી

શેરડીની નિષ્ણાંત પ્રણાલી

ગેરૂ (Rust)

 આ રોગ પક્ષિનિયા મેલાનોસીફેલા ફુગથી થાય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં આ રોગનો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળતો નથી. પરંતુ બીજા રાજ્યોમાંથી આવતા શેરડીના બિયારણને લીધે રોગ આપણા વિસ્તારમાં જોવા મળતો થયો છે.