NAU Logo

વિસ્તરણ શિક્ષણ વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, નવસારી

શેરડીની નિષ્ણાંત પ્રણાલી

        ખેતરમાં ઉભા પાક પર જોવા મળતા લક્ષણો (બાહ્ય લક્ષણો)

- રોગિષ્ટ શેરડીના પાન ધીરે-ધીરે નીચેથી ઉપરની તરફ પીળા પડી સુકાતા જાય છે.

- રોગની તીવ્રતા વધતા આખી શેરડી સુકાય જાય છે અને આખુ ખેતર રોગમાં સપડાય છે.

- રોગિષ્ટ શેરડીની વ્રુધ્ધિ અટકે છે.

- શેરડીનો સાંઠો હલકો, પોલો અને કાળાશ પડતા બદામી રંગનો જોવા મળે છે.

- રોગિષ્ટ શેરડીના મૂળ કાળા પડી સડી જાય છે.